Current Location:Home > Branches > Working Committees

Education Branch of GSUA

time:2023-10-07 15:19read:455

Education Branch of GSUA

Chair: Prof. Sifeng Liu

Co-chairs: Prof. Xinping Xiao, Prof. Ye Li, Prof. Erdal Aydemir, Prof. Rafał Mierzwiak, Prof. Camelia Delcea, Prof. Bo Zeng, Prof. R.M. Kapila Tharanga Rathnayaka

Secretary general

Prof. Peng Li

Deputy Secretary-general

Dr. Wenjie Dong, Dr. Peng Yu

Standing directors

Prof. Shiquan Jiang, Prof. Pingping Xiong, Prof. Huan Guo, Prof. Jun Zhang, Prof. Xiangyan Zeng, Prof. Xuemei Li, Prof. Fang Wang, Prof. Saad Ahmed Javed, Prof. Kun Guo, Dr. Arjab Singh Khuman