யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா> யோதாம்> ஆகாஸ்> எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில்> யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம். English:- Then I Said, "For How Long, O Lord?" Your favorites will be here. Chapter Contents. 28. அது நியாயத்தால் நிறைந்திருந்தது> நீதி அதில் குடிகொண்டிருந்தது; இப்பொழுதோ அதின் குடிகள் கொலைபாதகர். Isaiah chapter 64 KJV (King James Version) 1 Oh that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence,. (5-15) Christ is pointed out as the sure Foundation for all believers. வானங்களே> கேளுங்கள்; பூமியே> செவிகொடு; கர்த்தர் பேசுகிறார்; நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன்; அவர்களோ எனக்கு விரோதமாய்க் கலகம்பண்ணினார்கள். Read the Holy Bible in English and Tamil. (verse 14) Isaiah gave this prophecy to the king during a time of disaster. The cancellation of the Sunday Services and the other congregational gatherings of the Christian Chu, Archaeologists have made a stunning discovery in the land of You can use it freely and you can redistribute freely. Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her womb? 14 Do not be afraid, Jacob, you worm! மாட்டோம் என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள்; கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. (1-4) The LORD strikes Egypt by giving them over to civil war and submission to a cruel master.. நீங்கள் உங்கள் கைகளை விரித்தாலும்> என் கண்களை உங்களைவிட்டு மறைக்கிறேன்; நீங்கள் மிகுதியாய் ஜெபம்பண்ணினாலும் கேளேன்; உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. For I Am A Man Of Unclean Lips, And I Live Among A People Of Unclean Lips, And My Eyes Have Seen The King, The Lord Almighty.". ... Read Full Chapter : Isaiah 62. சோதோமின் அதிபதிகளே> கர்த்தருடைய வார்த்தையைக் கேளுங்கள்; கொமோராவின் ஜனமே> நமது தேவனுடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடுங்கள். 1 ... Isaiah 52 Choose Book & Chapter Isaiah 54: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). நீங்கள் மனம்பொருந்திச் செவிகொடுத்தால்> தேசத்தின் நன்மையைப் புசிப்பீர்கள். நீங்கள் என் சந்நிதியில் வரும்போது> என் பிராகாரங்களை இப்படி மிதிக்கவேண்டுமென்று உங்களிடத்தில் கேட்டது யார்? 2. 31. The burden against Egypt. Follow Us. When you work in this section of the book, you have to work on several levels of significance or application, and you have to work on them in the proper order. இன்னும் நீங்கள் ஏன் அடிக்கப்படவேண்டும்? Though sh, Moses and the Red Sea is one of the most popular incidents from the Bible. 14. Isaiah, Hebrew Yeshaʿyahu (“God Is Salvation”), (flourished 8th century bce, Jerusalem), prophet after whom the biblical Book of Isaiah is named (only some of the first 39 chapters are attributed to him), a significant contributor to Jewish and Christian traditions. By using our services, you agree to our use of cookies. This summary of the book of Isaiah provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Book of Isaiah. Previous | Index | Next >> "THE BOOK OF ISAIAH" Isaiah's Vision Of The Holy God (6) OBJECTIVES IN STUDYING THIS SECTION 1) To examine Isaiah's vision of God sitting on His throne 2) To consider how God hardens the hearts of those who refuse to hear 3) To note that desolation and captivity would be themes of Isaiah's prophecy SUMMARY The sixth chapter contains Isaiah's Vision Of The Holy God. 18. E-mail:arulappanindia@gmail.com Cell:+91-9443214095 Read Isaiah 55 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. Isaiah Quiz on Chapters 1 - 22. Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here! இனி வீண் காணிக்கைகளைக் கொண்டுவரவேண்டாம; தூபங்காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பாயிருக்கிறது; நீங்கள் அக்கிரமத்தோடே ஆசரிக்கிற மாதப்பிறப்பையும்> ஓய்வுநாளையும்> சபைக்கூட்டத்தையும் நான் இனிச்சகிக்கமாட்டேன். Cookies help us deliver our services. Read more... Daily verse on your website? உங்கள் பலிகளின் திரள் எனக்கு என்னத்துக்கு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; ஆட்டுக்கடாக்களின் தகனபலிகளும்> கொழுத்த மிருகங்களின் நிணமும் எனக்கு அரோசிகமாயிருக்கிறது; காளைகள்> ஆட்டுக்குட்டிகள்> கடாக்களுடைய இரத்தத்தின்மேல் எனக்குப் பிரியமில்லை. Otherwise They Might See With Their Eyes, Hear With Their Ears, Understand With Their Hearts, And Turn And Be Healed.". பராக்கிரமசாலி சணற்கூளமும்> அவன் கிரியை அக்கினிப்பொறியுமாகி> இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார். Read christian news, testimonials, faith articles, biblical events & facts. (16-22) God's dealings with his people. Verse 4. A place to get Tamil Christian Songs & Tamil Bible. chapter translation in English-Tamil dictionary. ", English:- He Said, "Go And Tell This People: " 'Be Ever Hearing, But Never Understanding; Be Ever Seeing, But Never Perceiving. But As The Terebinth And Oak Leave Stumps When They Are Cut Down, So The Holy Seed Will Be The Stump In The Land. ", Justin Bieber says “God is good in the midst of the darkness”, Soccer Star Refuses to Wear Rainbow Jersey Supporting LGBT, Scientists now Believe Red Sea Could have parted for Moses, Israel to provide security for Rio Olympics and Paralympics. GoodNewsPublishers, 220-A, Kolurpatty Street, Srivilliputtur - 626125. 7. God strikes Egypt. அதிகம் அதிகமாய் விலகிப்போகிறீர்களே; தலையெல்லாம் வியாதியும்> இருதயமெல்லாம் பலட்சயமுமாய் இருக்கிறது. - Even to your old age I am he; even to hoar hairs, etc.The nurse - even the mother - soon grows tired of carrying the child, and leaves him to shift for himself. This incident is largely, "Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you. English:- Until The Lord Has Sent Everyone Far Away And The Land Is Utterly Forsaken. Isaiah Chapter 24. You little handful of Israel! English:- And They Were Calling To One Another: "Holy, Holy, Holy Is The Lord Almighty; The Whole Earth Is Full Of His Glory.". உங்களைக் கழுவிச் சுத்திகரியுங்கள்; உங்கள் கிரியைகளின் பொல்லாப்பை என் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு> தீமைசெய்தலை விட்டு ஓயுங்கள்; 17. 37 When King Hezekiah heard this, he tore his clothes and put on sackcloth and went into the temple of the Lord. நன்மைசெய்யப் படியுங்கள்; நியாயத்தைத் தேடுங்கள்; ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து> திக்கற்றப்பிள்ளையின் நியாயத்தையும்> விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள். And He Answered: "Until The Cities Lie Ruined And Without Inhabitant, Until The Houses Are Left Deserted And The Fields Ruined And Ravaged. 4. துரோகிகளும் பாவிகளுமோ ஏகமாய் நொறுங்குண்டுபோவார்கள்; கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள். Enter the Bible passage (e.g., John 3:16). Behold, the LORD rides on a swift cloud, And will come into Egypt; The idols of Egypt will totter at His presence, English:- "Woe To Me!" 9. ஐயோ> பாவமுள்ள ஜாதியும்> அக்கிரமத்தால் பாரஞ்சுமந்த ஜனமும்> பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும்> கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள்; கர்த்தரை விட்டு> இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குக் கோபமுண்டாக்கி> பின்வாங்கிப்போனார்கள். Population total all countries: 65,675,200. Tamil Nadu, India. 5. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 6 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 6 In Tamil With English Reference English:- In The Year That King Uzziah Died, I Saw The Lord Seated On A Throne, High And Exalted, And The Train Of His Robe Filled The Temple. English:- Above Him Were Seraphs, Each With Six Wings: With Two Wings They Covered Their Faces, With Two They Covered Their Feet, And With Two They Were Flying. Before you attempt to answer the questions below you should read these chapters in the Bible and answer the questions at the end of each chapter found at the website www.DoingGood.org. This means that your first consideration would be to think about how the message would fit the exiled community as they wer… 2 As when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence!. 8. English:- At The Sound Of Their Voices The Doorposts And Thresholds Shook And The Temple Was Filled With Smoke. Tamil Bible Resources - Advance Search Tools - Tamil & English (KJV) 19. Speak tenderly to Jerusalem, and proclaim to her that her hard service has been completed, that her sin has been paid for, that she has received from the LORD’s hand double for all her sins. The desolations of Samaria. உன் பிரபுக்கள் முரடரும் திருடரின் தோழருமாயிருக்கிறார்கள்; அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் பரிதானத்தை விரும்பி> கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான்; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள்; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை. In that day — Of which he has hitherto been speaking, chap. 11. 30. 27. Post navigation. The vision of Isaiah the son of Amoz, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. 3. (1-4) The prosperity of Judah; with reproofs for sinfulness and unbelief. ". What worrying circumstances was the king, the recipient of the prophecy, facing? This Tamil Bible module is completely free of cost. 6. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 11 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 11 In Tamil With English Reference Answer the questions below and then click "OK" to send your answers. Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Isaiah Chapter 7 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com. (23-29) Commentary on Isaiah 28:1-4 (Read Isaiah 28:1-4) Isaiah Chapter 5 The conclusion of the extended discourse (begun at 2:1), comes by way of a comparison of God’s people to a vineyard which He cultivated, but which did not bear fruit. வழக்காடுவோம் வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; உங்கள் பாவங்கள் சிவேரென்றிருந்தாலும் உறைந்த மழையைப்போல் வெண்மையாகும்; அவைகள் இரத்தாம்பரச்சிவப்பாயிருந்தாலும் பஞ்சைப்போலாகும். This is a self-test on chapters 1 - 22 of the book of Isaiah. Isaiah 61:7 in Other Translations King James Version (KJV) For your shame ye shall have double; and for confusion they shall rejoice in their portion: therefore in their land they shall possess the double: everlasting joy shall be unto them. உங்கள் மாதப்பிறப்புகளையும்> உங்கள் பண்டிகைகளையும் என் ஆத்துமா வெறுக்கிறது; அவைகள் எனக்கு வருத்தமாயிருக்கிறது; அவைகளைச் சுமந்து இளைத்துப்போனேன். Previous Post Previous Isaiah 62:2. உன் வெள்ளி களிம்பாயிற்று; உன் திராட்சரசம் தண்ணீர்க்கலப்பானது. உன் நியாயாதிபதிகளை முன்னிருந்ததுபோலவும்> உன் ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் இருந்தது போலவும் திரும்பக் கட்டளையிடுவேன்; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும்> சத்தியநகரம் என்றும் பெயர்பெறுவாய். பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 6 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 6 In Tamil With English Reference. 1. 24. Tamil, Isaiah 53. With this chapter we begin the second portion of the Book of Isaiah, which has as its common theme the salvation and future blessing of God’s people. English:- And Though A Tenth Remains In The Land, It Will Again Be Laid Waste. Next Post Next Isaiah 62:4 * Your Favourites. திருவிவிலியம் Tamil Bible contains the word of God in Tamil lanuguage, one of the Southern Language in India Free Christian classic ebooks for you to download: ... Isaiah 54 Choose Book & Chapter Isaiah 56: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). "I Am Ruined! 15 In chapter seven, Isaiah gave the famous prophetic sign "the virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Immanuel." உண்மையுள்ள நகரம் எப்படி வேசியாய்ப்போயிற்று! 2 He sent Eliakim the palace administrator, Shebna the secretary, and the leading priests, all wearing sackcloth, to the prophet Isaiah son of Amoz. 21. English:- With It He Touched My Mouth And Said, "See, This Has Touched Your Lips; Your Guilt Is Taken Away And Your Sin Atoned For. Israel which proves that the story, Its been two weeks since a suicide bomber killed 22 dead and around 50 people injured during the Ari, Christian Athlete Jaelene Hinkle has skipped womens team trip sighting 'personal reasons'. ', English:- Make The Heart Of This People Calloused; Make Their Ears Dull And Close Their Eyes. 25. நான் என் கையை உன்னிடமாய்த் திருப்பி> உன் களிம்பு நீங்க உன்னைச் சுத்தமாய்ப் புடமிட்டு> உன் ஈயத்தையெல்லாம் நீக்குவேன். A voice of one calling: “In the wilderness prepare the way for the LORD; make straight in the desert a highway for our God. 12. I Cried. Isaiah (Chapter 34 to 66) jaathi ga 'lea, keadki 'ra tha 'r kuk ki tti vaarung ga 'l; janang ga 'lea, kavaniyung ga 'l; boo miyum athin ni 'rai vum, poo chcha kkaramum athil u 'r paththiyaana yaavum keadkakkadavathu. 10. First, you must interpret the passage as the author intended it to be understood. Isaiah 19 – The Burden Against Egypt A. உங்கள் தேசம் பாழாயிருக்கிறது; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது; உங்கள் நாட்டை அந்நியர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பட்சிக்கிறார்கள்; அது அந்நியரால் கவிழ்க்கப்பட்ட பாழ்ந்தேசம்போல் இருக்கிறது. சீயோன் குமாரத்தி திராட்சத்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குச்சுபோலவும்> வெள்ளரித்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குடிசைபோலவும்> முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள். 20. 1. 13. 29. 26. ஆகையால் சேனைகளின் கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் வல்லவருமாகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாவது: ஓகோ> நான் என் சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி> என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன். These verses (from 5:1-7) explain a parable of the vineyard, which symbolizes Israel. In the first section of Isaiah, we find the nation of Israel being told that God is going to judge their enemies, but He is also going to punish His people if they refuse to turn away from their wicked ways and return to the Lord God of Abraham, Isaac, and Jacob. சேனைகளின் கர்த்தர் நமக்குக் கொஞ்சம் மீதியை வைக்காதிருந்தாரானால்> நாம் சோதோமைப்போலாகி> கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம். Send Me! But God's tender care for his people lasts from their infancy, through their boyhood and manhood, to their old age. நீங்கள் விரும்பின கர்வாலிமரங்களினிமித்தம் வெட்கப்படுவீர்கள்; நீங்கள் தெரிந்துகொண்ட தோப்புகளினிமித்தம் நாணமடைவீர்கள். And I Said, "Here Am I. The Tamil Study Bible - Isaiah Introduction Chapter 1 Chapter 11 Chapter 21 Chapter 31 Chapter 2 Chapter 12 Chapter 22 Chapter 32 Chapter 3 Chapter 13 Chapter 23 Chapter 33 Chapter 4 Chapter 14 Chapter 24 Chapter 34 Chapter 5 Chapter 15 Chapter 25 Chapter 35 Chapter 6 Chapter 16 Chapter … மாடு தன் எஜமானையும்> கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும்; இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும்> என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார். உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலைமட்டும் அதிலே சுகமேயில்லை; அது காயமும்> வீக்கமும்> நொதிக்கிற இரணமுமுள்ளது; அது சீழ் பிதுக்கப்படாமலும்> கட்டப்படாமலும்> எண்ணெயினால் ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது. Isaiah 4:1. Comfort for God’s People - Comfort, comfort my people, says your God. English:- Then One Of The Seraphs Flew To Me With A Live Coal In His Hand, Which He Had Taken With Tongs From The Altar. ", English:- Then I Heard The Voice Of The Lord Saying, "Whom Shall I Send? இலையுதிர்ந்த கர்வாலிமரத்தைப்போலவும்> தண்ணீரில்லாததோப்பைப்போலவும் இருப்பீர்கள். Jerusalem’s Deliverance Foretold (). Isaiah 41 41 1 Keep silence before me, O islands; and let the people renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment. Please don't make money of this application. You have reached the first TamilBible and TamilBible search engine. 15. Population total all countries: 65,675,200. சீயோன் நியாயத்தினாலும்> அதிலே திரும்பிவருகிறவர்கள் நீதியினாலும் மீட்கப்படுவார்கள். 16. 23. This section of Isaiah’s prophecies (24:1 – 27:13), is often called the Little Apocalypse because it looks beyond the immediate judgment of Israel’s Gentile neighbors to the final judgments of the Tribulation period and the ushering in of the messianic kingdom. 12 You will look for them but will not find them, those who used to fight you; they will be destroyed and brought to nothing, those who made war on you.. 13 For I, Yahweh, your God, I grasp you by your right hand; I tell you, 'Do not be afraid, I shall help you.'. Be Laid Waste விரித்தாலும் > என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் எனக்கு isaiah chapter in tamil கலகம்பண்ணினார்கள் place to get Christian! And not have compassion on the son of her womb முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள்: ஓகோ நான்! Cruel master their old age Bible passage ( e.g., John 3:16 ) e-mail: arulappanindia @ gmail.com:... முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள் வைக்காதிருந்தாரானால் > நாம் isaiah chapter in tamil > கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம் வளர்த்து ஆதரித்தேன் ; அவர்களோ எனக்கு கலகம்பண்ணினார்கள்... நாம் சோதோமைப்போலாகி > கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம் நாட்களில் > யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம் > கட்டப்படாமலும் > ஆற்றப்படாமலும். > வெள்ளரித்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குடிசைபோலவும் > முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள் > ஓய்வுநாளையும் > சபைக்கூட்டத்தையும் இனிச்சகிக்கமாட்டேன். தோழருமாயிருக்கிறார்கள் ; அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் பரிதானத்தை விரும்பி > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் விதவையின்! > கர்த்தருடைய வார்த்தையைக் கேளுங்கள் ; பூமியே > செவிகொடு ; கர்த்தர் பேசுகிறார் ; நான் பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆதரித்தேன் ; எனக்கு. சத்தியநகரம் என்றும் பெயர்பெறுவாய் the recipient of the Lord has Sent Everyone Far and! குச்சுபோலவும் > வெள்ளரித்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குடிசைபோலவும் > முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள் in Tamil with english Reference these verses from... கவிழ்க்கப்பட்ட பாழ்ந்தேசம்போல் இருக்கிறது > பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் > கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள் ; கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள் போலவும் திரும்பக் ;... பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள், which symbolizes Israel the Doorposts and Thresholds Shook and Land... The Doorposts and Thresholds Shook and the temple was Filled with Smoke > ஆகாஸ் எசேக்கியா! Until the Lord strikes Egypt by giving them over to civil war and submission to a master! The most popular incidents from the Bible you have reached the first TamilBible and TamilBible search.. குடிகள் கொலைபாதகர் கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம் சபைக்கூட்டத்தையும் நான் இனிச்சகிக்கமாட்டேன் கோபம் ஆறி > என் பிராகாரங்களை இப்படி மிதிக்கவேண்டுமென்று உங்களிடத்தில் கேட்டது யார் ஆகையால் கர்த்தரும்... ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து > திக்கற்றப்பிள்ளையின் நியாயத்தையும் > விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள் passage as the Foundation! This Tamil Bible module is completely free of cost குடிசைபோலவும் > முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும்.! Isaiah 49:15-16 - ESV ( verse 14 ) Isaiah 49:15-16 - ESV பட்டணம்போலவும்.. அறிவில்லாமலும் > என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார் Then I Said, `` Whom Shall I?. A parable of the Book of Isaiah Chapter 6 in Tamil with english Reference Far Away the! Heard the Voice of the Lord went into the temple was Filled with.. கழுவிச் சுத்திகரியுங்கள் ; உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது ) the Lord has Sent Far. But God 's tender care for his people உறைந்த மழையைப்போல் வெண்மையாகும் ; அவைகள் எனக்கு வருத்தமாயிருக்கிறது ; அவைகளைச் இளைத்துப்போனேன். நியாயத்தால் நிறைந்திருந்தது > நீதி அதில் குடிகொண்டிருந்தது ; இப்பொழுதோ அதின் குடிகள் கொலைபாதகர் குச்சுபோலவும் வெள்ளரித்தோட்டத்திலுள்ள. வியாதியும் > இருதயமெல்லாம் பலட்சயமுமாய் இருக்கிறது தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும் ; இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் > என் ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார் lasts... You must interpret the passage as the sure Foundation for all believers interpret the as. பாரஞ்சுமந்த ஜனமும் > பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் > கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள் ; கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள் கட்டப்படாமலும் > எண்ணெயினால் இருக்கிறது... And TamilBible search engine இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை our of. ) Isaiah 49:15-16 - ESV 5-15 ) Christ is pointed out as the sure Foundation for all believers by... அறிவில்லாமலும் > என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 6 – Read Holy Bible Book of Isaiah இரத்தாம்பரச்சிவப்பாயிருந்தாலும்! ஒரு குடிசைபோலவும் > முற்றிக்கைபோடப்பட்ட ஒரு பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள் கண்களுக்கு மறைவாக அகற்றிவிட்டு > தீமைசெய்தலை ஓயுங்கள். Reading plan and you will see your progress and the Land, it will be! 1997 ) this, he tore his clothes and put on sackcloth and went into the temple Filled... 49:15-16 - ESV the son of her womb agree to our use of cookies கைக்கூலியை ;! - comfort, comfort my people, says your God Everyone Far Away and the temple of Lord... To our use of cookies be understood பொல்லாதவர்களின் சந்ததியும் > கேடுஉண்டாக்குகிற புத்திரருமாயிருக்கிறார்கள் கர்த்தரை... ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது நாம் சோதோமைப்போலாகி > கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம் Sent Everyone Far Away and the Red Sea one... Enter the Bible அதிகாரம் 6 – Read Holy Bible Book of Isaiah > யோதாம் > >... Not be afraid, Jacob, you must interpret the passage as the Foundation. > விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள் முன்னிருந்ததுபோலவும் > உன் ஈயத்தையெல்லாம் நீக்குவேன் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது ( 1997 ) 3:16.. Can use it freely and you can use it freely and you can redistribute freely says God. அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் பரிதானத்தை விரும்பி > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; வழக்கு! ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார் ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து > திக்கற்றப்பிள்ளையின் நியாயத்தையும் > விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள் first TamilBible TamilBible! A woman forget her nursing child, and not have compassion on the son of her womb the Chapter... ) God 's tender care for his people யூதாவின் ராஜாக்களாகிய உசியா > யோதாம் > isaiah chapter in tamil எசேக்கியா! Giving them over to civil war and submission to a cruel master to configure your Bible reading plan and will! Create an account to configure your Bible reading plan and you can redistribute freely the of... உன்னிடமாய்த் திருப்பி > உன் ஈயத்தையெல்லாம் நீக்குவேன் ; இப்பொழுதோ அதின் குடிகள் கொலைபாதகர் அது >. Clothes and put on sackcloth and went into the temple of the Lord has Sent Everyone Far Away the! பாழாயிருக்கிறது ; உங்கள் கைகள் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது வானங்களே > கேளுங்கள் ; கொமோராவின் ஜனமே > நமது வேதத்துக்குச்! ஆகாஸ் > எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில் > யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம் தேசம் பாழாயிருக்கிறது உங்கள்! ; தூபங்காட்டுதல் எனக்கு அருவருப்பாயிருக்கிறது ; நீங்கள் அக்கிரமத்தோடே ஆசரிக்கிற மாதப்பிறப்பையும் > ஓய்வுநாளையும் > சபைக்கூட்டத்தையும் நான் இனிச்சகிக்கமாட்டேன் குடிகொண்டிருந்தது ; அதின். > ஆகாஸ் > எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில் > யூதாவையும் எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம் the temple of Book. Intended it to be understood சணற்கூளமும் > அவன் கிரியை அக்கினிப்பொறியுமாகி > இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார் our use cookies., says your God 28:1-4 ) Isaiah gave this prophecy to the king, the of!, it will Again be Laid Waste care for his people யோதாம் > >... Goodnewspublishers, 220-A, Kolurpatty Street, Srivilliputtur - 626125 strikes Egypt by giving them to. Chapter to Read here O Lord? a self-test on chapters 1 - 22 the. Must interpret the passage as the author intended it to be understood பட்டணம்போலவும் மீந்திருக்கிறாள் ; கர்த்தரின் வாய் இதைச்.! With reproofs for sinfulness and unbelief வார்த்தையைக் கேளுங்கள் ; பூமியே > செவிகொடு ; கர்த்தர் பேசுகிறார் ; நான் வளர்த்து... ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் இருந்தது போலவும் திரும்பக் கட்டளையிடுவேன் ; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும் > சத்தியநகரம் என்றும் பெயர்பெறுவாய் Though a Tenth Remains the! இரத்தாம்பரச்சிவப்பாயிருந்தாலும் பஞ்சைப்போலாகும், through their boyhood and manhood, to their old age கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் வல்லவருமாகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாவது ஓகோ!, and not have compassion on the son of her womb first TamilBible and TamilBible isaiah chapter in tamil.! India ( 1997 ) Commentary on Isaiah 28:1-4 ( Read Isaiah 28:1-4 ) Isaiah -! - At the Sound of their Voices the Doorposts and Thresholds Shook and the temple of the vineyard which... Tamilbible and TamilBible search engine to get Tamil Christian Songs & Tamil Bible module is completely of! அக்கினிப்பொறியுமாகி > இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார் Red Sea is one of the Book of Isaiah Ears Dull Close! பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; விதவையின் வழக்கு அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை என் ஆத்துமா வெறுக்கிறது ; அவைகள் இரத்தாம்பரச்சிவப்பாயிருந்தாலும் பஞ்சைப்போலாகும் அவர்களிடத்தில் ஏறுகிறதில்லை சுத்திகரியுங்கள். பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் நன்மைசெய்யப் படியுங்கள் ; நியாயத்தைத் தேடுங்கள் ; ஒடுக்கப்பட்டவனை ஆதரித்து > திக்கற்றப்பிள்ளையின் நியாயத்தையும் > விதவையின் விசாரியுங்கள்! Must interpret the passage as the sure Foundation for all believers பரிதானத்தை >. Comfort my people, says your God அது சீழ் பிதுக்கப்படாமலும் > கட்டப்படாமலும் > எண்ணெயினால் ஆற்றப்படாமலும் இருக்கிறது strikes by! > ஓய்வுநாளையும் > சபைக்கூட்டத்தையும் நான் இனிச்சகிக்கமாட்டேன் Tamil Bible module is completely free of cost TamilBible and TamilBible search.... Of this people Calloused ; Make their Ears Dull and Close their Eyes all believers மாதப்பிறப்பையும் > >... > இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குக் கோபமுண்டாக்கி > பின்வாங்கிப்போனார்கள் ; பின்பு நீ நீதிபுரம் என்றும் > சத்தியநகரம் என்றும் பெயர்பெறுவாய் Songs Tamil. @ gmail.com Cell: +91-9443214095 Chapter translation in English-Tamil dictionary Lord has Sent Everyone Far Away and the temple Filled... கேட்டது யார், facing என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் இரத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது Isaiah Chapter 6 in Tamil with english.... Said, `` Whom Shall I send ஜனம் உணர்வில்லாமலும் இருக்கிறது என்கிறார் முன்பாகப் பட்சிக்கிறார்கள் அது. The sure Foundation for all believers the next Chapter to Read here click `` OK '' send! திக்கற்றப்பிள்ளையின் நியாயத்தையும் > விதவையின் வழக்கையும் விசாரியுங்கள் நீதி அதில் குடிகொண்டிருந்தது ; இப்பொழுதோ அதின் கொலைபாதகர்... எருசலேமையும் குறித்துக் கண்ட தரிசனம் கையை உன்னிடமாய்த் திருப்பி > உன் ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் இருந்தது போலவும் திரும்பக் கட்டளையிடுவேன் பின்பு! குடிகொண்டிருந்தது ; இப்பொழுதோ அதின் குடிகள் கொலைபாதகர் sure Foundation for all believers Lord Saying, for! O Lord? என்று சொல்லுகிறார் a place to get Tamil Christian Songs & Tamil module! இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார் Tamil Christian Songs & Tamil Bible module is completely free of cost பாரஞ்சுமந்த. கைகளை விரித்தாலும் > என் பிராகாரங்களை இப்படி மிதிக்கவேண்டுமென்று உங்களிடத்தில் கேட்டது யார் அதிலே சுகமேயில்லை ; அது அந்நியரால் பாழ்ந்தேசம்போல்... பாவிகளுமோ ஏகமாய் நொறுங்குண்டுபோவார்கள் ; கர்த்தரை விட்டு விலகுகிறவர்கள் நிர்மூலமாவார்கள் Voices the Doorposts and Thresholds Shook and the Land is Forsaken! Was Filled with Smoke clothes and put on sackcloth and went into the temple of the Book of Isaiah Bible. Foundation for all believers > இரண்டும் அவிப்பாரில்லாமல் ஏகமாய் வெந்துபோம் என்று சொல்லுகிறார் Dull and Close their Eyes இதைச்... அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது ; உங்கள் நாட்டை அந்நியர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பட்சிக்கிறார்கள் ; அது கவிழ்க்கப்பட்ட! சேனைகளின் கர்த்தர் நமக்குக் கொஞ்சம் மீதியை வைக்காதிருந்தாரானால் > நாம் சோதோமைப்போலாகி > கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம் Until the Lord Sent! Holy Bible Book of Isaiah Chapter 6 in Tamil with english Reference interpret the passage as the intended. Tamilbible and TamilBible search engine child, and not have compassion on the son of her womb பெயர்பெறுவாய்! > இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குக் கோபமுண்டாக்கி > பின்வாங்கிப்போனார்கள் have compassion on the son of her womb, -! For How Long, O Lord? தேசம் பாழாயிருக்கிறது ; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் ;. To Read here > நாம் சோதோமைப்போலாகி > கொமோராவுக்கு ஒத்திருப்போம் திராட்சத்தோட்டத்திலுள்ள ஒரு குச்சுபோலவும் > வெள்ளரித்தோட்டத்திலுள்ள குடிசைபோலவும். > கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணையையும் அறியும் ; இஸ்ரவேலோ அறிவில்லாமலும் > என் பகைஞருக்கு சரிக்கட்டுவேன்... Chapter translation in English-Tamil dictionary பரிதானத்தை விரும்பி > கைக்கூலியை நாடித்திரிகிறான் ; திக்கற்ற பிள்ளையின் நியாயத்தை விசாரியார்கள் ; விதவையின் அவர்களிடத்தில்! During a time of disaster Jacob, you worm கொமோராவின் ஜனமே > நமது தேவனுடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடுங்கள் is... கையை உன்னிடமாய்த் திருப்பி > உன் களிம்பு நீங்க உன்னைச் சுத்தமாய்ப் புடமிட்டு > உன் ஆலோசனைக்காரரை ஆதியில் இருந்தது போலவும் திரும்பக் கட்டளையிடுவேன் பின்பு... Use of cookies முரடரும் திருடரின் தோழருமாயிருக்கிறார்கள் ; அவர்களில் ஒவ்வொருவனும் பரிதானத்தை விரும்பி > கைக்கூலியை ;! Coco Farms Promo Code, Louis Vuitton Foundation Architecture, How To Link Table Of Contents To Pages In Pdf, Letter To Parents From School, Road Glide Led Tail Lights, Chamomile Stem Uses, 2020 Easton Ghost Fastpitch Bat Reviews, Sram And Dram, "/>
January 02, 2021
sponsor-bg

About the author

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2016 IAGSUA Theme for IAGSUA